Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de
nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over
Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven,
forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og
disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig
www.lovdata.no. Vilkårene i denne
avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,
men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og
anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se
Forbrukertilsynets veileder her.

1.
Avtalen

Avtalen består av disse
salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det
som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot
ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av
relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og
forbrukere.

2.
Partene

Selger er Norone AS, Nyhavnvegen 46,
4250 Kopervik, E-post: kontakt@moonee.no, Telefonnummer: 94845068,
Organisasjonsnummer: 920771262 , og betegnes i det følgende som
selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som
foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3.
Pris

Den oppgitte prisen for varen og
tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle
avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke
har informert om, skal kjøper ikke bære.

4.
Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter
når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende
hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i
bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen
part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5.
Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for
varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort
eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved
bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir
fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen
fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale
med etterfølgende faktura.

6.
Levering

Levering er skjedd når kjøperen,
eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår
av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig
opphold og senest 40 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres
hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7.
Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på
kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med
punkt 6.

8.
Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra
angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om
bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen
inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag
eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom
melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at
angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig
(angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe
  fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen
  regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter
  første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen
  løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder
etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før
avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert
angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår,
tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den
næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper
angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen
leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding
om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å
returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse
om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for
kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen
på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at
angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som
er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert
verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å
tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager
fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.
Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra
kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt
tilbake.

9.
Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde
krav

Dersom selgeren ikke leverer varen
eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke
skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til
reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake
, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller
kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør
meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve
oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det
foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom
oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står
i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle
vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve
oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen
på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en
rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen
tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet
umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom
levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom
kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen
forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for
inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid
etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for
lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom
selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som
ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått,
eller overvunnet følgene av.

10.
Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved
varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha
blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg
mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra
mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest
to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å
vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette
ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold
til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake
, velge mellom retting og omlevering,
kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning
fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting
eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve
mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette
seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder
selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen
rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to
avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende
prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at
forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens
verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for
det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller
omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11.
Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller
oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes
selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen
tilbake
, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt
kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene
kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr
ved uavhentede varer
.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve
at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett
dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det
foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra
kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.
Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke
betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter
ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter
forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående
varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter
inkassoloven.

Gebyr
ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente
ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt
dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt
gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12.
Garanti

Garanti som gis av selgeren eller
produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har
etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i
kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter
punkt 9 og 10.

13.
Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede
personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan
selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre
forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert
til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med
kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14.
Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen
rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister
i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med
Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på
telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.